DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
GENÇLİK KOLLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
KURULUŞ :
Madde : 1. Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları Parti Tüzüğünün 106’ncı
maddesi uyarınca, Partinin İlçe, Köy ve Mahalle Örgütlerine
paralel yardımcı Örgütler olarak bu Yönetmeliğe uygun biçim-
de kurulur.
AMAÇ :
Madde : 2. Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kollarının amacı:
a. UBP Tüzüğünde ve Programında belirtilen ilkeleri yaymak, benimsetmek, kökleştirmek ve bu yolla UBP’ne taraftar kazandırmak.
b. Atatürk Devrimleri ile Milli Egemenlik İlkelerine, insan hak ve özgürlüklerine dayanan, demokratik , laik hukuk düzeyinin gelişmesine ve kökleşmesine çalışmak.
c. Türk gençliğinin siyasal ve sosyal hayatımızda etkin rol almasını sağlamak.
GÖREVLERİ:
Madde : 3. 2’nci maddedeki amaçları gerçekleştirmek için:
a. Siyasal, sosyal ve ekonomik konularda araştırma yapmak, toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, seminerler ve
geziler düzenlemek, her türlü sportif ve benzeri faaliyetler-
de bulunarak Partililer arasında sevgi, saygı ve dayanış-
mayı güçlendirmek.
b. Çeşitli konularda araştırma yaparak Parti faaliyetlerine yar-
dımcı olmak, broşürler, bildiriler, gazete ve benzeri vasıta-
larla Partinin görüşlerini yaymak ve benimsetmek.
c. Parti çalışmalarına, özellikle Genel ve Yerel Seçimlerde seçim örgütlenmesine ve seçim çalışmalarına, tüm Parti Kurulları ile uyum içinde etkin olarak katkıda bulunmak.
İKİNCİ KISIM
ÜYELİK VE ORGANLAR
I. BÖLÜM
ÜYELİK VE ÜYE OLMA KOŞULLARI:
Madde: 4. UBP Tüzüğünün 4’ncü maddesinde yazılı koşullara uygun olan,
35 yaşından büyük olmayan her KKTC yurttaşı genç, Parti
Gençlik Kollarına üye olabilir. 35 Yaşını bitirmiş olanların
Gençlik Kollarına üyeliği kendiliğinden sona erer. 35 Yaşını
Bitirdiğinde Gençlik Kolları Kurullarında veya Gençlik Kolları
çalışma gruplarında görev başında olanların görev süreleri bağlı
oldukları Gençlik Kolları İlçe Kongresine kadar devam eder.
ÜYE KAYIDI :
Madde: 5. Üye olmak isteyen Genç sürekli olarak ikamet ettiği veya sürekli
İşyerinin bulunduğu Köy/Mahhalle veya İlçe Gençlik Kolları
Başkanlığına müraccat ederek Parti Gençlik Kollarına kayıt olmak
İstediğini bildirir. Üyelik kayıdı Parti Tüzüğünün 5 ve 6’ncı
Maddeleri esaslarına uygun olrak yapılır.
DİĞER HÜKÜMLER:
Madde: 6. Üye Kayıt Defteri, Partiden ayrılma ve kayıt silme işlemleri ile
İle üyelerin Parti içindeki ilişkilerii ve üyelerin vatandaşlarla
İlişkilerine ait hususlar, Parti Tüzüğünün 7, 8, 9, 10, 11, ve 12’nci
Maddelerindeki esaslara uygun olarak düzenlenir.
II. BÖLÜM
GENÇLİK KOLLARI ORGAN VE ÖRGÜTLERİ:
Madde: 7. Parti Gençlik Kolları Köy/Mahalle, İlçe Organ ve Örgütlerinden
Meydana gelir.
1. İlçe Organları:
a.Köy/Mahalle Gençlik Kolları Kongreleri.
b.İlçe Gençlik Kolları Kongreleri.
2. İlçe Örgütleri:
a.Gençlik Kolları İlçe Başkanı.
b.Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu.
c.Gençlik Kolları Köy/Mahalle Örgüt Başkanı.
d. Gençlik Kolları Köy/Mahalle Örgüt Yönetim Kurulları.
Madde: 8. Gençlik Kolları Parti Ana Örgütüne paralel kurulur. Köy/Mahalle
Gençlik Kolları İlçe Gençlik Kolları Örgütüne karşı sorumlu olup,
Parti faaliyetlerini Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulunun bilgi
Ve denetiminde Ana Örgüt ile diyalog ve işbirliği içinde yürütür.
İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ise bağlı olduğu İlçe Yöne-
Tim Kuruluna karşı sorumludur.
Madde: 9. Köy/Mahalle Kongreleri:
Köy/Mahalle Kongreleri Köy/Mahalle Gençlik kollarına kayıtlı
Üyelerden oluşur. Köy/Mahalle Gençlik Kolları bağlı bulundukları
İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulunun izni doğrultusunda en geç iki yılda bir Kongresini yapar. Kongre tarihi ve yeri ilgili Gençlik Kolları İlçe Başkanlığınca Tüzüğün 52’nci maddesine göre tesbit olunur. Müteşebbis Köy/Mahalle Gençlik Kolları kurulduğu günden itibaren en geç 45 Gün içerisinde ilk kongresini yapar.
Madde: 10. İlçe Kongreleri:
İlçe Gençlik Kolları adını aldığı Ana İlçe Yönetim Kurulunun ona-
yını alarak en geç iki yılda bir kongresini yapar. Gerek görüldüğü
taktirde Parti Genel Yönetim Kurulunun kararı ile İlçenin kongre
tarihi öne alınabilir veya ertelenebilir.
Gençlik Kolları Kongreleri herhalükarda bağlı bulunduğu Ana Birim
Örgütünün Kongresinden önce yapılır.
Madde: 11. Köy/Mahalle Kongrelerine katılma yetkisine sahip olanlar:
a. Gençlik Kolları Köy/Mahalle Yönetim Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri.
b. İlgili Köy/Mahalle Gençlik Kollarında kayıtlı üyeler.
Madde: 12. Köy /Mahalle Gençlik Kolları Kongresinde bir örgüt Başkanı,
en fazla 10 kişilik Yönetim Kurulu ve 5 kişilik Yedek Üye Parti
Tüzüğünün 8’nci bölümündeki maddelere göre seçilir.
Madde: 13. Gençlik Kolları İlçe Kongrelerine katılma yetkisine sahip olanlar:
a. Gençlik Kolları İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri.
b. İlgili İlçeye bağlı ve Kongrelerini yaparak seçilmiş olan Gençlik Kolları Köy/Mahalle Örgüt Başkan ve Örgüt Yönetim Kurulu Üyeleri.
c. Kurultayda oy hakkında sahip olan Gençlik Kolları Üyeleri.
Madde: 14. İlçe Kongresinde Gençlik Kolları İlçe Başkanı ve 10 kişilik İlçe
Yönetim Kurulu üyesi ile 5 Yedek Üye seçilir.
Gençlik Kolları İlçe Kongresinde kongresini yapan Köy/Mahalle
Örgüt Başkanları arasından, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen o
İlçenin çıkaracağı Milletvekili sayısı kadar, Kurultay Delegesi
Seçilir.
GENÇLİK KOLLARI KURULLARI VE GÖREVLERİ:
Madde: 15. A. GENÇLİK KOLLARI İLÇE KURULLARI:
Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesinde belirtilen görevleri İlçe
düzeyinde planlar ve yürütür. Kendisişne bağlı birimleri denet
ler ve işler halde tutar, bu amaçla her 3 ayda bir rapor düzenle-
yerek, adını aldığı Ana Birim İlçe Yönetim Kuruluna sunar.
B. GENÇLİK KOLLARI KÖY/MAHALLE KURULLARI:
a. Bu Yönetmeliğin 3’ncü maddesinde belirtilen görevleri
Köy/Mahalle düzeyinde planlar ve yürütür. Köy/Mahalle
Düzeyindeki çalışmaları ve işleyişi hakkında her 3 ayda bir
rapor düzenleyerek Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu
Başkanlığına sunar.
b. Bağlı bulunduğu Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulunca
Verilen görevleri süresi içinde yerine getirir.
GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:
Madde: 16 . Kongrelerini yapmış olmaları koşuluyle Gençlik Kolları
Köy/Mahalle Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Kademe
Köy/Mahalle Kongrelerinin, Gençlik Kolları İlçe başkan ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri Ana Kademe İlçe kongrelerinin doğal üyesi-
dirler. Seçilen Gençlik Kolları Köy/Mahalle Başkanları bağlı ol-
dukları Ana Kademe İlçe Kongresine İlçe Delegesi olarak katılır
ve oy kullanırlar.
GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARI VE GÖREVLERİ:
Madde: 17. Gençlik Kolları İlçe ve Köy/Mahalle Başkanları:
a. Kendi Kongrelerinde 2 yıl için ve gizli oyla seçilir.
b. Yönetim Birimlerinin Kurullarına Başkanlık eder.
c. Kurulların uyum içinde çalışmalarını sağlar.
d. Kurulları adına Parti Örgütüyle yazışmalar yapar.
e. Gençlik Kolları Başkanı olarak adını aldığı Ana Kademedeki Yönetim Kurullarının Doğal Üyesidir ve toplantılara oy hakkı ile katılır.
f. Başkanı olduğu Kurulun üyelerinin niteliklerini, görevlerini ve isimlerini belirtilen çizelgeleri zaman yitirmeden , adını aldığı Ana Kademedeki Yönetim Kuruluna ve bağlı bulunduğu Gençlik Kolları Üst Kuruluna bildirir.
GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU SEKRETERİ VE GÖREVLERİ:
Madde : 18.Kendi Kongresince seçilen Gençlik Kolları Yönetim Kurulları ilk
Toplantılarında Kurul Üyeleri arasında gizli oyla bir Sekreter Üye
seçerler. Sekreter görevleri ile Yönetim Kuruluna karşı sorumlu
olup Tüzüğün 50’nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından
görevden alınabilir.
Sekreter :
a. Yönetim Kurulu Başkanına tüm çalışmalarında yardım eder,
Başkanın bulunmadığı hallerde ona vekalet eder.
b. Yönetim Kurulunun her türlü yazım işlerini yürütür, defterleri,
dosyaları, yazıları ve belgeleri tutar ve muhafaza eder.
GENÇLİK KOLLARI YÖNETİM KURULU SAYMANI VE GÖREVLERİ:
Madde : 19.Kendi Kongresince seçilen Gençlik Kolları Yönetim Kurulları yap-
tıkları ilk toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri arasından gizli oyla
bir Sayman üye seçerler Sayman üye Görevleri nedeniyle Yönetim
Kuruluna karşı Sorumlu olup Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup Yönetim Kurulu tarafından Tüzüğün 50’nci maddesi uyarınca görevden alınabilir.
Sayman :
a. Kendi Yönetim Biriminin Mali İşlerini Yürütür.
b. Gelir ve gider işlemlerinin zamanında ve düzenli yapılmasını sağlar. İlgili defter ve dosyaları tutar. Yazı ve belgeleri muhafaza eder.
c. Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu Saymanı Alt Yönetim Birimlerinin hesaplarını kontrol eder ve Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kuruluna bilgi sunar.
d. Hesaplar Partinin Mali İşler Yönetmeliği kurallarına göre uygular ve tutar.
III. BÖLÜM
İLK KURULUŞ:
Madde: 20 . Gençlik Kolları bulunmayan bir köy veya mahallede ilk kuruluş;
Ana Kademe Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Gençlik Kol-
ları İlçe Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
GÖREV DURUMU:
Madde: 21. Gençlik Kolları Yönetim Kurulları, Kongrelerini müteakip yapacak-
ları ilk Yönetim Kurulu toplantısında, bir Sekreter Üye ile bir Say-
man Üye seçerler.
Yönetim Kurulları gerekli gördükleri hallerde Gençlik Kolları İlçe
Başkanlığının onayını almak suretiyle çeşitli komiteler kurabilirler.
Gençlik Kollarında görevli iken Ana Kademe Teşkilatında görev
alan üyelerin Gençlik Kollarındaki görevi sona erer.
ÜÇÜNCÜ KISIM
DİSİPLİN VE DENETİM
Madde: 22. Disiplin, teftiş ve denetleme Parti Tüzüğüne ve ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür.
Madde: 23. Mali konular Parti Tüzüğünün ve Mali İşler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre yürütülür.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA:
Madde: 24. Görevden uzaklaştırma Tüzüğün 50’nci maddesi uyarınca
gerçekleştirilir.
GELİR VE GİDERLER:
Madde: 25. Gençlik Kollarının gelir ve giderlerinin kendi bütçesinde
gösterilmesi Mali işler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir.
Gelirlerin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında,Partinin Mali
İşler Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
DİĞER HÜKÜMLER:
Madde: 26. Bu Yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hallerde Parti Tüzüğü
ve diğer Yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ:
Madde: 27. Bu Yönetmelik, Parti Meclisinin 16 Şubat 2001 tarihli toplantı-
sında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.