ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

1
Kısa Adı
Adaylık koşulları
Aday yoklamalarının tarihleri
Yoklama Kurulu
Aday Yoklamasının esası
Parti Seçmen Kütüğü
İki sıfatın aynı kişide birleşmesi
Aday yoklamasına ait seçmen kütükleri
Kütüklerin ilanı ve kesinleşmesi
Partili seçmenlere tebligat
Seçmen kartı
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. Bu Yönetmelik, UBP Milletvekilliği Adaylık Yönetmeliği olarak isimlendirilir.
2. Adaylar, bu yönetmeliğin özel kuralları saklı kalmak koşuluyla, Partinin kayıtlı üyesi olmalı ve Anayasa, Seçim ve Halkoylaması Yasasında öngörülen seçme ve seçilme yeterliliklerini taşımalıdırlar.
3. Milletvekili adaylarının ve oy pusulasındaki sıralarının belirlenmesi için yapılacak seçimin yer ve tarihi Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılarak ilan edilir.
4. Aday Adaylarının oy pusulasındaki sıralarını belirlemek üzere yapılacak ad çekme işlemine nezaret etmek maksadıyle Merkez Yönetim Kurulunca 3 kişiden oluşan Yoklama Kurulu Genel Merkezde görev yapmak üzere oluşturulur.
5. Aday Yoklaması gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır. Bu amaçla kapalı yer ile oy sandığı kullanılır.
6. Adayları ve oy pusulasındaki sıralarını belirlemek üzere oy kullanacak üyeler Parti Seçmen Kütüğünde yer alır ve her üyenin partideki sıfatı ve görevi yazılır:
7. 31.10.2017 tarihli Parti Meclisi kararıyla yürürlükten kaldırıldı.
8. Aday yoklamasına ait Parti Seçmen Kütükleri bu yönetmeliğin 6.ncı maddesinde yazılı Seçmenlerden oluşur. Kütükler Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve Genel Başkanlıkça onaylanır. Genel Başkanlıkça onaylanmayan Seçmen Kütükleri geçerli değildir.
9. Aday yoklamasına ait Seçmen Kütükleri 2 gün askıda kalır. İtirazlar bu sürede yapılır. Merkez Yönetim Kurulu 1 gün içinde itirazları değerlendirir. Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.
10. İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıkları, kesinleştiği tebliğ olunan Parti Seçmen Kütüklerindeki Partili Seçmenlere, aday yoklamasının yapılacağı yeri, günü ve yoklamaya katılma gereğini günlük bir gazetede en az 2 gün yapacağı ilanla duyurur.
11. İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıkları, 6.ncı maddede yazılı olup Parti Seçmen Kütüğünde yeralan seçmenlere aday yoklamasına katılmaya yetkili olduklarını belirten adını, soyadını, Partideki görevini ve hangi sıfatla aday yoklaması seçmeni olduğunu bildiren bir Seçmen Kartı verir. Bu Seçmen Kartına kütük sıra numarası da kaydedilir.
2
Adaylık
Dağrudan Adaylığa Hak Kazanma
Kontenjan Adaylığı tesbiti
Aday adayı olma koşulu
Aday Adaylığı başvuruları
Özel Bağışlar
12. Milletvekilliği Adaylığı:
a. Doğrudan Adaylık,
b. Kontenjan Adaylık
c. Aday Adaylığı olmak üzere üç şekilde olur.
13. Parti Genel Başkanı bu maddede kurallarına bağlı ve kendi isteğine tabi olarak Doğrudan Aday olmaya hak kazanır ve kendi seçim bölgesinde liste başı olur.
14. Siyasi Partiler Yasası madde 27 (3) ve Parti Tüzüğü’nün 106 (2) Maddesi uyarınca Lefkoşa Seçim Bölgesi için 3, Güzelyurt Seçim Bölgesi için 2, Gazimağusa Seçim Bölgesi için 2, İskele Seçim Bölgesi için 1 ve Girne Seçim Bölgesi için 2 Kontenjan Adayı belirlenir.
Kontenjan Adayları ve sıraları Aday yoklamasından en geç 72 saat önce kullanılır ve açıklanır.
15. İlçelere göre Aday Yoklamasına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:
a. Anayasa ile Seçim ve Halkoylaması Yasasında belirlenen niteliklerle, seçme ve seçilme yeterliliğine haiz olmak ve Parti üyesi olmak,
b. Yasalar nedeniyle Partiye yazılma olanağı bulunmayan kişiler de adaylığa başvurabilirler.
16. a. Milletvekilliği Aday Adaylığı için başvurular Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde, Genel Başkanlığa Alındı Belgesi karşılığında doğrudan yapılır.
b. Adaylık başvurularına aşağıdaki belhelerin eklenmesi gerekir:
(1) KKTC Kimlik Kartı sureti
(2) Kısa Özgeçmişi
(3) Adli Sicil Belgesi
(4) Askerlik Tehris Belgesi (erkekler için)
(5) İki adet Vesikalık Resim
(6) Özel Bağış Makbuzu
(7) İkamet Belgesi
(8) Son 3 yılın Hava, Kara ve Deniz kapıları Giriş–Çıkış Belgesi
17. a. Milletvekili Aday Adayları müracaatları esnasında yürürlükte bulunan asgari ücretin dört katı özel aidat öder.
b. Milletvekilli Adayları, adaylıkları kesinleştiği tarihte ve her halükarda aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gerektiği günden iki gün önce, Milletvekilliği Adaylığı için ödediği özel aidat ücretine ek olarak, yürürlükte bulunan asgari ücretin sekiz katı özel aidat öder. Milletvekili Adayları özel aidat ücretini gününde ödemediği takdirde Milletvekilliği Adaylığından çekilmiş addolunur ve yerine yedek aday, özel aidat ödemek kaydı ile Milletveli Adayı olur.
c. Milletvekili Kontenjan Adayları, Adaylıkları kesinleştiği tarihte ve her halükarda aday listesininYüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gerektiğigünden iki gün önce yürürlükte bulunan asgari ücretin onaltı katı özel aidat öder.
3
Propaganda süresinde Aday Adaylarının ve Adayların dikkat edeceği İlkeler
Oy verme işleri ve oy verme süresi
Sandık Kurulları
Seçmenin Kimliğinin İspatı İKİNCİ BÖLÜM
18. a. Aday Adayları ve Adaylar Propaganda amacı ile geleneksel sohbet toplantısı dışında, açık hava toplantıları ve kapalı salon toplantıları tertipleyemezler. Duvar ilanı, el ilanı ve diğer hernevi matbuatla propaganda yapamazlar. Ancak Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve şartlara bağlı olarak matbu evrak bastırıp dağıtılabilir.
b. Adaylar: Partinin Programı, Kurultayın ve Yetkili Merkez Organlarının kararları ile Partinin Seçim Bildirgesi dışında Ulusal, yerel, kişisel veya mesleki çapta herhangi bir vaade bulunamazlar. Her aday eşit sayılır. Parti Örgütünün her kademesi, tam bir tarafsızlık içinde olmakla yükümlüdür. Adaylar genel ahlak ve hukuk kuralları dışına çıkarak birbirleri hakkında kişiselliğe kaçan, şeref ve haysiyetlerini zedeleyen veya Parti içi dayanışmayı bozan ve bu nedenle seçim gücünü zaafa uğratan tutum ve davranışlarda bulunamazlar.
c. Yukarıdaki esaslara uygun hareket etmeyenler hakkında Parti Tüzüğünün disiplinle ilgili kuralları uygulanır ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından aday adaylığından veya adaylıktan ihraç edilir.
19. Aday yoklaması için oy verme, Merkez Yönetim Kurulunun saptayacağı günde ve Merkez Yönetim Kurulunun saptayacağı saatler arasında yapılır. Ancak Merkez Yönetim Kurulunun saptayacağı bitiş saatinde sandık başında olanlar Sandık Kurulu tarafından tesbit edilir ve bu kişilere oylarını kullandırılır.
20. Aday yoklaması işlemlerini Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Seçim Kurulu sevk ve idare eder. Merkez Yönetim Kurulu Aday Adayı ve Kontenjan Adayı olmayan yedi üyesini biri Başkan olmak üzere Seçim Kurulu olarak atar. Merkez Yönetim Kurulu’nda Aday Adayı ve Kontenjan Adayı olmayan yedi kişi yok ise Genel Başkan uygun göreceği üyeleri Seçim Kuruluna atar. Seçim Kurulu, uygun göreceği sayıda Sandık Kurulu oluşturur. Seçim Kurulu her Sandık Kuruluna biri Başkan olmak üzere üç kişiyi Sandık Kurulunu oluşturmak üzere tespit eder ve ilan eder
21. Yoklama için sandık başına gelen Partili Seçmen, kendisine önceden İlçe Başkanlığınca verilen Seçmen Kartı ile ve kimliğini tanıtan resimli bir belge ile birlikte Sandık Kuruluna müracaat ederek oy pusulasını alır ve oyunu kullanır. Seçmen Kütüğündeki isminin karşısını oy kullandığını belirtmek üzere imzalamakla yükümlüdür. Ancak Seçmen Kartı eline ulaşmayan üye, Sandık Kurulu tarafından Seçmen Kütüğünde ismi tespit edilmesi halinde üye kimliğini ıspat edeceği KKTC Kimlik Kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti veya KKTC Pasaportundan birini Sandık Kurulu’na göstermek süretiyle oy kullanabilir.
4
Oyların kullanılması
Okuma yazma bilmeyenlerin ve görme özürlü olanların oy kullanması
Sayım döküm ve itirazlar
Adayların eşit oy alması veya boşalma
22. Partili Seçmen Sandık Kurulu huzurunda aşağıdaki şekilde oy kullanır:
a. Sandık başında hem Genel Başkanlıkca hem de Sandık Kurulunca mühürlenmiş birleşik oy pusulasını alarak kapalı yere girer. Oy pusulasında adayların ad ve soyadlarının karşısında birer santim en ve boyunda bir dörtgen bulunur. Adayların birleşik oy pusulasındaki sıra numarası kura ile belirlenir.
b. Yüksek Seçim Kurulunun her seçim ilçesi için tespit ettiği Milletvekili sayısı esas alınır ve o İlçede gösterilen Kontenjan Adayı sayısı bu sayıdan düşülerek kalan sayı kadar kişi üye tarafından seçilir. Partili Seçmen oy vermek istediği adayların ad ve soyadlarının karşısındaki dörtgenin içerisine işaret koyarak oyunu kullanır. Üye oy pusulasında, Lefkoşa İlçesi için 8, Magusa İlçesi için 6, Girne İlçesi için 5, İskele İlçesi için 2, Güzelyurt İlçesi için 2 ve Lefke İlçesi için 1 aday adayına oy verir.
c. Üye herhangi bir ilçe için eksik veya fazla oy verildiği takdirde o ilçe için oy pusulası geçersiz sayılır. Diğer ilçeler için doğru sayıda tercih yapılmış ise doğru sayıda tercih yapılan ilçe için oy pusulası geçersiz sayılır.
23. Partili Seçmen okuma yazma bilmediğini veya görme özürlü olduğunun Sandık Kurulu tarafından kesinlikle saptanması halinde, Sandık Kurulu Başkanı, Partili Seçmen ve Partili Seçmenin beraberinde getirdiği veya orada tercih ettiği seçme yeteneğine sahip kişi bir arada kapalı yere girerler. Partili Seçmene liste tam olarak okunur ve okunana aday listesindeki adayların istediklerinin karşısındaki dörtgene işaret konur.
24. Sandığın sayılması, geçerli olan ve geçerli olmayan oy pusulalarının sayımı ve ilanı Sandık Kurulu tarafından yapılır. Oy kullanım esasındaki işlemlere, oy pusulasına, sayım veya döküme yapılan itirazlar tutanağa geçirilir. Bu itirazlar hakkında kesin karar verme yetkisi Seçim Kuruluna aittir. Adaylar sayım ve dökümü kendileri veya bir temsilcileri vasıtası ile gözlemci olarak izleyebilir ve itirazlarını Sandık Kurulu Başkanına yapabilirler. Sandık Kurullarına yapılmayan itirazlara ilişkin olarak Seçim Kuruluna herhangi bir itiraz yapılamaz. Seçim Kuruluna Sandık Kuruluna yapılan itirazlar dışında herhangi bir itiraz yapılamaz. Sandık Kurulları tarafından yapılan sayım ve neticeler Seçim Kurulu tarafından birleştirilir ve ilan edilir.
25. (1) Yoklamada, her Adayın aldığı oylar büyüklük sırasına göre yukarıdan aşağıya yazılır. Böylece her bölgenin çıkaracağı Milletvekili sayısı dikkate alınarak yeteri kadar aday ve oy pusulasındaki sıraları belirlenmiş olur. Adayların eşit sayıda oy alması halinde, Seçim Kurulu ad çekme sureti ile işlemi tamamlar. Yoklamadan önce veya sonra, herhangi bir adayın vefatı, çekilmesi veya Aday Adaylıktan feragat etmesi halinde, boşalan aday veya adayların yerine Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülecek herhangi bir kişi veya kişiler uygun görülecek sıra veya sıralara atanır.
5
Açıklık kazanmayan durumlar
Genel Başkanın veto hakkı
Yürürlüğe giriş
(2) Milletvekili Adaylarının Üye tarafından seçilmesi ve sıralaması sonrasında kontenjan adayları dahil, her cinsiyetten en az %30 oranında Milletvekili Adayı seçilmemesi halinde %30’dan az olan cinsiyet için aşağıdaki şekilde cinsiyet kotası uygulanır.
a. Sırası ile Lefkoşa İlçesinde 5, Gazimağusa İlçesinde 4, Girne İlçesinde 3, İskele İlçesinde 2 ve Güzelyurt İlçesinde 1 cinsiyet kotası tamamlanır.
b. Aday sıralaması sonrasında %30’dan az olan cinsiyetten yukarıda belirtilen sayılar kadar en fazla oy alan aday adayları, aday seçilmiş olur.
c. cinsiyet kotası ile aday olacak kişiler, aldıkları oy sırasına göre sıralanırlar.
SON HÜKÜMLER
26. Yasalarda, Parti Tüzüğünde ve bu yönetmelikte açıklık kazanamayan durumlarda her tedbiri almaya ve gerekli kararı vermeye Parti Meclisi yetkilidir.
27. Genel Başkan Milletvekillerini Aday Adaylıklarını VETO edemez. Milletvekili dışında Aday Adayı olmak isteyenleri Adaylık durumu Merkez Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Merkez Yönetim Kurulunun verdiği karar kesindir.
28. Bu yönetmelik Parti Meclisinin …..13 Kasım 2017….. tarihli toplantısında, değiştirilmiş şekliyle onaylanarak kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.